Polityka prywatności


 
W mojej firmie dane osobowe klientów oraz użytkowników serwisu podlegają ochronie. Przywiązuję dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników, dlatego zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną na mojej stronie internetowej.
Właścicielem i administratorem danych osobowych serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.autoprzetarg.pl jest Paweł Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Auto Przetarg Paweł Owczarek z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul. S. Batorego 127/29, adres do korespondencji Warszawa (02-852) ul. Zatorze 1, zwany dalej administratorem. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres do korespondencji.
Jako administrator danych osobowych prowadzę operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zwane dalej RODO.
Wyznaczyłem inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczący przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem korespondencyjnym administratora danych.
Jakie dane przetwarzamy?
  1. Przetwarzamy dane osobowe, które podajecie Państwo i pozostawiacie w ramach korzystania z usług świadczonych przez administratora. Są to przede wszystkim dane niezbędne do utworzenia konta, jak również wzięcia udziału w licytacji internetowej i przeprowadzenia transakcji nabycia, które zostały podane w formularzu rejestrowym.
 
  1. Przetwarzamy dane osobowe, które pozostawiacie Państwo w ramach poruszania się po mojej stronie internetowej w tzw. plikach cookies.
 
Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych ?
– przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu zawarcia lub wykonywania umowy, której Pani/Pan jesteście stroną  w przedmiocie świadczonej przez administratora danych usługi polegającej na założeniu konta umożliwiającego udział w licytacji internetowej oraz przeprowadzenia transakcji nabycia przedmiotu licytacji. Umowa to, w naszym przypadku Regulamin usługi - podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO niezbędność przetwarzania danych do zawarcie i wykonywanie umowy.
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu rozpatrywania reklamacji podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO niezbędność przetwarzania danych do zawarcie i wykonywanie umowy.
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu wypełniania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z rachunkowością, obowiązkiem  wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej - podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
- przetwarzanie Państwa danych osobowych, jako osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji Uczestników będącymi m.in. spółkami w przedmiocie zawarcia i wykonywania umowy, w tym kontaktowania się z Państwem w sprawie wykonania umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość zawierania i wykonywania umów z Uczestnikami reprezentowanymi przez osoby fizyczne, możliwość weryfikacji uprawnień do reprezentowania Uczestników (m.in. spółek), możliwość kontaktowania się z reprezentantami Uczestników w związku z wykonywaniem umowy.
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń związanych z świadczona usługą - podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu, w związku z prowadzoną przez administratora działalnością administracyjną i gospodarczą wymagającą w szczególności sporządzania raportów wewnętrznych, analizowania i udoskonalania usługi - podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu oferowania Pani/Panu przez nas naszych produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) - podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu uzyskania finansowania, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym określonemu podmiotowi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu nabycia przedmiotu licytacji, stanowiącego własność innego podmiotu niż administrator, po uprzednim wyrażeniu przez Panią/Pana zgody na udostępnienie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym określonemu podmiotowi (podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
Przez jaki okres będą przetwarzane Państwa dane osobowe ?
- w przypadku założenia konta umożliwiającego udział w licytacji internetowej, kiedy Pani/Pani nie nabyliście żadnego przedmiotu licytacji  - przez okres 6 miesięcy od ostatniego zalogowania.
- w przypadku naruszenia przez Panią/Pana Regulaminu – przez okres 2 lat od stwierdzenia naruszenia, dla celów zabezpieczenia informacji o nałożonej blokadzie na konto.
- w przypadku zawarcie umowy nabycia przedmiotu licytacji do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
- w przypadku marketingu własnego administratora do czas zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 
Czy istnieje wymóg podania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędnych do świadczenia usługi na Państwa rzecz uniemożliwia ich świadczenie.
 
Odbiorcy Państwa Danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na mocy przepisów prawa, a także podmiotom, dla których Pani/ Pan wyrazili zgodę na udostępnienie danych.
Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawców usługi IT, kurierom, kancelarii prawnej – przy czym takie podmioty dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
 
Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
- prawo dostępu do swoich danych (tj. żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych).  Celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy zgłosić żądanie poprzez KOMUNIKATOR zamieszczony w „Moje konto”, zadzwoń pod numer telefonu 604241110, przed realizacją będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.
 
- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
W przypadku, gdy Państwa dane osobowe wymagając sprostowania należy w „Moje konto” w FORMULARZU ZMIANY DANYCH umieścić prawidłowe dane i po zatwierdzeniu zmiany, zostaną one niezwłocznie zmienione.
 
- prawo do usunięcia danych;
Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania danych osobowych, możecie Państwo żądać ich usunięcia. Celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy wybrać USUŃ KONTO w zakładce „Moje konto”, zadzwoń pod numer telefonu 604241110, przed realizacją będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować
 
- ograniczenie przetwarzania danych;
Możecie Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przetwarzania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań a jednocześnie nie chcą Państwo, żeby dane zostały usunięte. Celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy skierować żądanie poprzez KOMUNIKATOR zamieszczony w „Moje konto”, zadzwoń pod numer telefonu 604241110, przed realizacją będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować
 
- prawo do wniesienia sprzeciwu;
Możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.  Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 
W szczególnych sytuacjach, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystywania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpoznaniu wniosku, nie będziemy mogli przetwarzać danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieje: ważnie prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw lub wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
W celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy skorzystać z formularza „Zgody” w zakładce „Moje konto”, przed realizacją będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.
 
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusz przepisy prawa.
 
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięcie.

 
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.
 
Profilowanie
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
„Cookies”
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Państwa i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Państwa, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu.
 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • umożliwiają korzystanie z mojej usługi – uwierzytelniające pliki cookies;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla Państwa. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże istnieje możliwość ustawienia przeglądarki tak by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać moja strona w Państwa przeglądarce.
Proszę pamiętać o tym, że gdy korzystasz z jednego komputera z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z serwisu administratora, do którego jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj.

Certyfikat SSL
Dla bezpieczeństwa Państwa danych na stronie internetowej został wdrożony certyfikat SSL, dzięki któremu dane przesyłane na stronę internetową są zabezpieczane poprzez szyfrowanie całego połączenia. W konsekwencji wszystkie dane są poufne, nie mogą być w żaden sposób zmienione oraz zawsze trafiają w odpowiednie miejsce.